mainfoto01 mainfoto02 mainfoto03 mainfoto05 mainfoto06 mainfoto07 mainfoto08 mainfoto09
Image Slider Module Joomla by WOWSlider.com v2.0

Služby

Blog

Keď zasiahne mestská polícia

Vtipov o policajtoch sa dá na internete nájsť neúrekom. Práca príslušníkov polície, či už ide o tzv. „štátnu políciu“ alebo „mestskú políciu“, a najmä osobná skúsenosť s ňou, býva veľmi vďačnou témou debát pri posedení s priateľmi či inej spoločenskej akcii.

Pri kontakte s políciou však treba zohľadniť tú skutočnosť, že policajti sú verejní činitelia, teda osoby, ktoré požívajú určitú zákonom stanovenú ochranu, nakoľko vykonávajú činnosť uloženú na základe zákona.

Než však zaujmete kritický, v niektorých prípadoch až neprimeraný, postoj v konkrétnej situácii zoči-voči polícii, mali by ste si zodpovedať nasledujúcu otázku: Ste si istí, že viete aké práva a povinnosti vám vo vzťahu k polícii prislúchajú a aké právomoci a kompetencie naopak prináležia policajtom?

Nakoľko ide o veľmi rozsiahlu tému, v snahe poskytnúť Vám čo možno najpraktickejší prehľad, budeme sa v tomto článku zaoberať len postavením a právomocami obecnej, resp. mestskej, polície. Aby ste sa vedeli účinne zorientovať aj v spleti informácií týkajúcich sa štátnej polície, pripravujeme pre vás v spolupráci so Žilinským večerníkom ďalší článok ohľadom tejto problematiky.

Ako vyplýva z názvu, obecná polícia je poriadkový útvar zriadený obcou, ktorý je legislatívne zakotvený v zákone č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii. Tento útvar teda nespadá pod Policajný zbor Slovenskej republiky, ktorý je upravený osobitným zákonom č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore. Tým sa však neznižuje vážnosť obecnej polície.

Úlohy obecnej polície plní v obciach, ktoré sú mestami, mestská polícia („MP“). Žilinčanom sú mestskí policajti známi podľa modrého sfarbenia rovnošiat s označením mestskej polície a motorových vozidiel označených modrým pásom s erbom mesta Žiliny na prednej kapote. Činnosť mestskej polície riadi náčelník, ktorého na návrh primátora vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo.

Príslušnosť mestskí policajti v zmysle zákona preukazujú rovnošatou s viditeľne umiestneným kruhovým znakom mestskej polície, identifikačným odznakom, preukazom príslušníka mestskej polície, ako aj ústnym vyhlásením "mestská polícia". Preukazovať svoju príslušnosť nemusí príslušník mestskej polície pri zákroku iba v prípadoch, ak to povaha a okolnosti zákroku neumožňujú. Z uvedeného vyplýva, že ak vás na ulici zastaví osoba, ktorá má zjavne oblečenú tmavomodrú rovnošatu s erbom mesta Žiliny a kruhovým znakom mestskej polície, a predstaví sa vyhlásením „mestská polícia“, ide s veľkou pravdepodobnosťou o príslušníka mestskej polície a je potrebné zbystriť pozornosť. Samozrejme nie je vylúčená ani tá možnosť, že ide o neznámu osobu, ktorá sa len vydáva za mestského policajta a má na sebe oblečenú atrapu policajnej rovnošaty. V prípade, ak máte pochybnosti, môžete požiadať takúto osobu o predloženie preukazu mestskej polície, prípadne identifikačného odznaku.

Medzi hlavné činnosti, ktoré vykonáva mestská polícia patrí zabezpečenie verejného poriadku v meste, spolupôsobenie pri ochrane jeho obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia, spolupôsobenie s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku mesta a majetku občanov pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím, dbanie o ochranu životného prostredia v meste, dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach, vykonávanie všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora a ďalšie.

V praxi sa najčastejšie stretávame s činnosťou MP pri objasňovaní priestupkov podľa zákona o priestupkoch a ich prejednávaní v blokovom konaní, najmä ak ide o priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím pokynu vyplývajúceho z dopravnej značky alebo zo všeobecnej úpravy cestnej premávky. Mestská polícia tiež oznamuje mestu porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov.

Mestskí policajti síce nemajú také široké spektrum právomocí a technických prostriedkov ako štátna polícia, avšak netreba sa spoliehať len na to, že celá ich činnosť spočíva iba v ukladaní pokút a nasadzovaní „papúč“ na motorové vozidlá.

Mestskí policajti sú totiž okrem toho oprávnení zadržať osobu, ktorá pácha priestupok alebo trestný čin alebo je hľadaná a odovzdať ju Policajnému zboru. Túto osobu môže tiež policajt prehľadať, aby sa presvedčil, či nie je ozbrojená.

Proti zadržanej osobe môže tiež mestský policajt použiť donucovacie prostriedky, ktorými sú hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany, slzotvorné prostriedky, obušok, putá, služobný pes alebo technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla. Donucovací prostriedok však môže mestský policajt použiť až po tom, ako vyzve osobu, proti ktorej zakročuje, na upustenie od protiprávneho konania a len v takej miere, aby tejto osobe nespôsobil neprimeranú ujmu.

Mestský policajt môže tiež vyzvať osobu, ktorá je prichytená pri páchaní priestupku, na preukázanie totožnosti, ktorej musí táto osoba vyhovieť. Pokiaľ sa osoba odmietne alebo nevie preukázať preukazom totožnosti, mestskí policajti sú oprávnení takúto osobu predviesť na útvar MP na účely zistenia jej totožnosti. Vyzvať vás na dostavenie sa na útvar MP, prípadne vás aj predviesť, môže mestská polícia aj vtedy, ak je to potrebné na účely objasnenia skutočností dôležitých pre odhalenie priestupku a zistenie jej páchateľa, podania vysvetlení, prípadne uskutočnenia iných úkonov nevyhnutných na objasnenie priestupkov.

Odmietnuť podať vysvetlenie môže len osoba, ktorá by ním sebe alebo blízkej osobe (napr. rodič, dieťa, súrodenec, manžel) spôsobila nebezpečenstvo postihu za priestupok alebo trestný čin, alebo ktorá by podaním vysvetlenia porušila zákonom uloženú povinnosť mlčanlivosti, pokiaľ od takejto povinnosti nie je oslobodená. O týchto skutočnostiach vás však musí príslušník MP vopred poučiť.

Mestský policajt je zároveň oprávnený, ak je dôvodná obava, že je ohrozený život alebo zdravie osoby, alebo ak hrozí závažná škoda na majetku, otvoriť byt alebo nebytový priestor, vstúpiť doň a vykonať potrebné opatrenia na odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva. Na tieto úkony je však mestský policajt povinný zabezpečiť prítomnosť nezúčastnenej osoby. Bezodkladne po tom má povinnosť vyrozumieť vlastníka bytu, zabezpečiť jeho uzavretie a o vykonaní týchto úkonov spísať úradný záznam a okamžite oboznámiť útvar PZ a prokuratúru.

Zdôrazňujeme, že mestský policajt je pri plnení úloh podľa zákona verejným činiteľom, a preto je potrebné brať jeho osobu vážne. V prípade agresivity či neuposlúchnutia pokynu mestského policajta by vám totiž mohlo hroziť stíhanie pre priestupok, v najhoršom prípade trestný čin útoku na verejného činiteľa. Samozrejme nájdu sa aj prípady, keď mestský policajt prekračuje svoje právomoci alebo nepostupuje podľa zákona. V takom prípade máte možnosť využiť zákonné prostriedky na ochranu vašich práv a záujmov, a to aj v podobe sťažnosti v zmysle zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach. O vybavení sťažnosti musíte byť písomne informovaní.

 


← Späť na zoznam článkov

Ďalšie články

Obchodník verzus zákazník

Pri prechádzke mestom, po ceste do práce či do školy alebo počas nákupov v obchodných centrách už môžeme z výkladov najrôznejších obchodov oblečených do...

Čitať článok →

Čo neopomenúť pri kúpe bytu

Kúpa bytu vzhľadom na výšku a povahu investície patrí medzi závažnejšie rozhodnutia v živote človeka. Tak ako každá transakcia, má svoje špecifiká,...

Čitať článok →

Ako si (s)právne zabezpečiť dovolenku?

Prvým a kľúčovým krokom pri realizácii dovolenkových snov je výber cestovnej kancelárie. Na trhu ich aktuálne pôsobí nespočetne veľa, je teda nutné starostlivo prehodnotiť,...

Čitať článok →

Reklamácia jedla v reštaurácii

Určite sa už každý z nás ocitol v situácii, že jedlo v reštaurácii bolo presolené, nedovarené alebo nedopečené, prípadne nespĺňalo iné kvalitatívne...

Čitať článok →

Čo robiť, keď sa ozve exekútor

Z pohľadu verejnosti je súdny exekútor azda najmenej obľúbeným právnickým povolaním, najmä preto, že v očiach bežného človeka ide o osobu, ktorá...

Čitať článok →
Všetky články