mainfoto01 mainfoto02 mainfoto03 mainfoto05 mainfoto06 mainfoto07 mainfoto08 mainfoto09
Image Slider Module Joomla by WOWSlider.com v2.0

Služby

Blog

Kam radšej bez kolies

Medzi obľúbené voľno-časové aktivity sa čím ďalej vo väčšom rozsahu zaraďuje jazda na motorke alebo štvorkolke. Vzhľadom na veľmi nízky počet legálne zriadených tratí sú však priaznivci tohto druhu relaxu odkázaní na cesty na lúkach, poliach či v lesoch. Vystavujú sa pritom nemalému riziku, ktoré si často neuvedomujú. Nemáme na mysli len bezpečnostné riziko, ale i právne dôsledky takéhoto konania.

Základnou vecou, ktorú by si mal každý priaznivec benzínu a kolies uvedomiť, je skutočnosť, že podľa § 4 ods. 3 zák. č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke vodič smie použiť motorové vozidlo len na cestách. Za motorové vozidlo sa podľa § 2 ods. 2 písm. l) spomínaného zákona považuje nekoľajové motorové vozidlo poháňané vlastným motorom a trolejbus. Do tejto kategórie motorky a štvorkolky nepochybne spadajú. Aby sme však neboli zameraní len na motorkárov, je potrebné dodať, že sem spadajú aj terénne motorové vozidlá, ktoré je v dnešnej dobe tiež možné poľahky stretnúť aj míle od najbližšej cesty.

Pojem motorového vozidla sme objasnili, no aby bola naša rada čo platná, musíme objasniť pojem cesta. Samotný zákon 8/2009 Z. z. je v tomto nápomocný len čiastočne. Z jeho § 2 ods. 1 vyplýva, že cestami sú diaľnice, cesty, miestne komunikácie a účelové komunikácie. Presnú odpoveď preto musíme hľadať v zákone č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon).

Predpokladáme, že definícia diaľnic a ciest je jasná. Problém však môže nastať pri miestnych a účelových komunikáciách. Miestnymi komunikáciami sú všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve obcí a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií. Účelové komunikácie zákon definuje v závislosti na ich účele ako komunikácie, ktoré slúžia spojeniu jednotlivých výrobných závodov alebo jednotlivých objektov a nehnuteľnosti s ostatnými pozemnými komunikáciami alebo komunikačným účelom v uzavretých priestoroch alebo objektoch.

Zákon vo vzťahu k používaniu motorových vozidiel na cestách pozná niekoľko výnimiek. Žiadna sa však nevzťahuje na rekreačnú jazdu po lúkach, ornej pôde, či lesoch. Patrí sem napríklad použitie motorového vozidla v súvislosti s organizovaným športovým, spoločenským alebo iným verejným podujatím, použitie na poľnohospodárske, lesné, údržbárske, stavebné alebo priemyselné práce, na práce vo verejnom záujme a pod.

Dodávame, že nedodržanie povinnosti používať motorové vozidlá na ceste je klasifikované ako závažné porušenie pravidiel cestnej premávky a možno zaň uložiť pokutu vo výške od 60 do 300 EUR a zákaz činnosti do dvoch rokov.

V súvislosti so sankciami si ešte dovoľujeme poukázať na často sa vyskytujúci fenomén, a síce používanie motorových vozidiel, najčastejšie motoriek a štvorkoliek, bez evidenčného čísla. Aj v tomto prípade ide o porušenie pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom.

V nadväznosti na rozširujúce sa bezohľadné správanie niektorých používateľov motorových vozidiel a pod tlakom verejnosti sa prijali viaceré zákonné opatrenia sprísňujúce sankcie za používanie motorových vozidiel mimo ciest.

Jedným zo zavedených opatrení bola i značne medializovaná zmena trestného zákona, kde v § 305 ods. 2 pribudla nová skutková podstata trestného činu porušovania ochrany rastlín a živočíchov. Hoci názov tohto trestného činu nenapovedá, že by mal niečo dočinenia s motorovými vozidlami, opak je pravdou. Trestného činu sa totiž dopustí každý, kto v rozpore so všeobecne záväznými predpismi na ochranu prírody a krajiny alebo so všeobecne záväznými predpismi na úseku lesného hospodárstva neoprávnene jazdí motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, motocyklom alebo skútrom na lesnom alebo poľnohospodárskom pozemku. Za spáchanie tohto trestného činu hrozí trest odňatia slobody až do jedného roka.

Nie každé použitie motorového vozidla mimo cesty je trestné. Už sme spomenuli, že vo väčšine prípadov pôjde o priestupok. Trestným sa konanie spočívajúce v jazde motorovým vozidlom mimo cesty stáva v prípade, ak ide o použitie vozidla v rozpore so všeobecne záväznými predpismi na ochranu prírody a krajiny alebo so všeobecne záväznými predpismi na úseku lesného hospodárstva na lesnom alebo poľnohospodárskom pozemku.

Takými predpismi sú najmä zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch.

Podľa prvého z menovaných predpisov, na území, na ktorom platí druhý stupeň ochrany, je zakázaný vjazd a státie s motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, snežným skútrom alebo záprahovým vozidlom, najmä vozom, kočom alebo saňami, na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty a miestnej komunikácie, parkoviska, čerpacej stanice, garáže, továrenského, staničného alebo letištného priestoru. Zákon aj z tohto zákazu ustanovuje výnimky, no žiadna z nich sa nevzťahuje na rekreačné jazdy.

Podstatné z pohľadu vodiča je vedieť, či sa nachádza v chránenom území a v takom prípade je mimo zastavaného územia obce povinný zotrvať na vyššie uvedených plochách a komunikáciách. Zoznam chránených území je možné nájsť prostredníctvom webovej stránky Ministerstva životného prostredia.

Podľa druhého z menovaných predpisov, teda zákona o lesoch, na lesných pozemkoch je zakázané jazdiť alebo stáť motorovým vozidlom, motocyklom, skútrom, snežným skútrom, motorovou trojkolkou alebo štvorkolkou mimo vyznačených miest.

Obzvlášť medializovaný bol aj zákaz jazdiť na bicykli alebo na koni mimo lesnej cesty alebo vyznačenej trasy. V danom prípade však nejde o spáchanie trestného činu, keďže trestným činom je použitie motorového vozidla.

Lesným pozemkom podľa zákona nie je len pozemok, kde sa nevyhnutne nachádza impozantný lesný porast. Spoliehať sa na tento rozlišovací znak by sa Vám vôbec nemuselo vyplatiť, nakoľko lesným pozemkom môže byť aj pozemok bez lesného porastu, ktorý slúži lesnému hospodárstvu a je pre jeho činnosť nevyhnutný alebo ktorého využívanie súvisí s využívaním funkcií lesa, najmä rekreačné miesta, políčka pre zver, ohryzové plochy pre zver, rašeliniská, sutiny, skaly a prameniská. Lesnými pozemkami sú taktiež pozemky dočasne bez lesných porastov pri ich obnove alebo po vykonaní náhodnej ťažby alebo pozemky, na ktorých boli lesné porasty odstránené protiprávnym konaním.

Podobne ako pri ostatných obmedzeniach i tu existujú zákonné výnimky, najmä v súvislosti s obhospodarovaním lesa, výkonom práva poľovníctva alebo výkonom štátnej správy, a podobne ako pri ostatných predpisoch, ani tu nenájdeme rekreačnú jazdu.

V článku sme sa nechceli zamerať na hodnotenie aktuálnej právnej úpravy ani na problém nedostatku motorkárskych tratí, prebytku nahnevaných susedov sťažujúcich sa na hluk, či nespokojnosť nadšencov prírody so zničenými lesnými chodníkmi. Tieto problémy sú celospoločenského charakteru a žiaľ, ostávajú dosiaľ v praxi nevyriešené. Našou snahou bolo na jednom mieste poskytnúť stručný prehľad aktuálne platnej a účinnej právnej úpravy, aby sa občania vyhli porušeniu zákonov, o ktorých existencii síce vedeli, ale nikdy nenašli dostatok času na ich podrobné štúdium.

 


← Späť na zoznam článkov

Ďalšie články

Práva a povinnosti policajta

V predchádzajúcej časti právnej rubriky Žilinského večerníka sme vám avizovali, že sa budeme venovať ďalšej skupine verejných činiteľov pridržiavajúcich sa...

Čitať článok →

Reklamácia jedla v reštaurácii

Určite sa už každý z nás ocitol v situácii, že jedlo v reštaurácii bolo presolené, nedovarené alebo nedopečené, prípadne nespĺňalo iné kvalitatívne...

Čitať článok →

Vyporiadanie BSM dohodou manželov

Úmysel uzatvoriť manželstvo patrí k jedným z najdôležitejších rozhodnutí, ktoré človek vo svojom živote urobí. Nie každý si je vedomý závažnosti...

Čitať článok →

Ochrana spotrebiteľa

V posledných rokoch sa čoraz častejšie dostáva do popredia problematika postavenia a ochrany spotrebiteľa ako subjektu ohrozeného nekalými praktikami obchodníkov, resp. poskytovateľov služieb....

Čitať článok →

Keď zasiahne mestská polícia

Vtipov o policajtoch sa dá na internete nájsť neúrekom. Práca príslušníkov polície, či už ide o tzv. „štátnu políciu“ alebo „mestskú...

Čitať článok →
Všetky články