mainfoto01 mainfoto02 mainfoto03 mainfoto05 mainfoto06 mainfoto07 mainfoto08 mainfoto09
Image Slider Module Joomla by WOWSlider.com v2.0

Služby

Blog

Čo robiť, keď sa ozve exekútor

Z pohľadu verejnosti je súdny exekútor azda najmenej obľúbeným právnickým povolaním, najmä preto, že v očiach bežného človeka ide o osobu, ktorá vykonáva veľmi nepopulárne úkony v majetkovej sfére.

Výkon povolania súdneho exekútora a aj samotné exekučné konanie však podliehajú prísnym pravidlám, o ktorých je možné napísať nie jeden článok, ale rovno obsiahlu odbornú publikáciu. Na tomto mieste sa pokúsime v stručnosti a krátkosti zhrnúť niekoľko základných bodov, ktoré Vám pomôžu reagovať v situácii, keď ako povinného súdny exekútor kontaktuje práve vás.

Vzhľadom na nedávne udalosti v Českej republike upozorňujeme na množiace sa prípady „falošných exekútorov“ využívajúcich e-mailovú komunikáciu, v ktorej predstierajú výkon exekúcie a žiadajú zaplatenie fiktívnych pohľadávok. Takýto postup nie je podľa Exekučného poriadku možný. Samozrejme, s exekútorom je možné komunikovať aj elektronicky, avšak všetky podstatné listiny doručuje exekútor doporučene poštou, vybrané listiny dokonca do vlastných rúk. Pokiaľ Vás bez predchádzajúcej komunikácie kontaktuje súdny exekútor elektronicky, overte si, či ide skutočne o súdneho exekútora. Urobiť tak môžete na webovej stránke Slovenskej komory exekútorov www.ske.sk.

Napriek presvedčeniu veľkej časti verejnosti súdny exekútor nemôže vykonávať exekúciu len na základe požiadavky veriteľa. Exekúciu možno vykonať výlučne na podklade tzv. exekučného titulu. Exekučným titulom býva najčastejšie rozhodnutie súdu, môžu ním však byť napríklad aj platobné výmery, výkazy nedoplatkov vo veciach daní a poplatkov a sociálneho zabezpečenia, vykonateľné rozhodnutia rozhodcovských súdov, vykonateľné rozhodnutia orgánov verejnej správy a územnej samosprávy, alebo notárska zápisnica, ktorá obsahuje vyhlásenie povinnej osoby, že s jej vykonateľnosťou súhlasí. Bez exekučného titulu exekúciu nemožno viesť.

Za obvyklých okolností si rizika hroziacej exekúcie budete vedomý – pravdepodobne ste boli účastníkom súdneho konania, máte vedomosť o nedoplatkoch na daniach, sociálnom, či zdravotnom poistení a podobne. Z pohľadu priebehu exekučného konania je však vo vzťahu k povinnému dôležité doručenie upovedomenia o začatí exekúcie. V upovedomení vás súdny exekútor vyzve, aby ste uspokojili pohľadávku oprávneného, prípadne uvedie zamýšľaný spôsob vykonania exekúcie a výšku predbežných trov exekúcie. Od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie plynie 14 dňová lehota na podanie tzv. námietok.

Za zmienku stojí skutočnosť, že vo vybraných prípadoch, napríklad pri exekúcii predajom hnuteľných vecí, vám ako povinnému bude upovedomenie doručené až spolu s exekučným príkazom. Ide o celkom logický postup, nakoľko v opačnom prípade by vznikol priestor na zmarenie exekúcie.

Pokiaľ dospejete k záveru, že exekúcia je proti vám vedená nedôvodne, resp. že došlo k porušeniu zákona, môžete podať v zákonom stanovenej lehote námietky. Námietky je možné podať len v zákonom predpokladanom prípade. Jednotlivým druhom námietok sa nebudeme podrobnejšie venovať, spomenieme však, že zákon pozná námietky zaujatosti súdneho exekútora, námietky proti predbežným trovám exekúcie, námietky proti ďalším trovám exekúcie, námietky proti určenej cene hnuteľných vecí, námietky proti znaleckému posudku na cenu nehnuteľnosti, námietky proti rozvrhu výťažku z dražby nehnuteľnosti, či námietky proti bytovej náhrade. Každý z uvedených druhov nachádza uplatnenie pri špecifických situáciách v rámci exekučného konania.

Z pohľadu povinného sú najdôležitejšie tzv. námietky proti exekúcii. Ide o námietky, ktoré je možné využiť v prípade, ak po vzniku exekučného titulu nastali okolnosti, ktoré spôsobili zánik vymáhaného nároku alebo bránia jeho vymáhateľnosti (napr. vymáhanú pohľadávku ste už uhradili, no veriteľ si úhradu nevšimol, nastalo premlčanie), alebo ak sú tu iné dôvody, pre ktoré je exekúcia neprípustná (napr. absencia právneho nástupníctva).

Ak sa rozhodnete námietky podať, mali by ste pamätať na niekoľko základných skutočností. Konanie o námietkach proti exekúcii je riadené tzv. koncentračnou zásadou, čo znamená, že všetky okolnosti, ktoré sú pre posúdenie námietok potrebné, musia byť uvedené v samotných námietkach. Súdny exekútor a súd sú povinní pri vyhodnocovaní námietok posudzovať obsah podania, preto je žiaduce, aby námietky mali potrebnú obsahovú kvalitu. V praxi sa často stáva, že účastník konania síce urobí podanie, ktoré ako námietky označí, no v podaní chýbajú právne relevantné skutočnosti, ktoré by námietky odôvodňovali. V tejto súvislosti dodávame, že zlá finančná situácia alebo prejavenie záujmu o dohodu o splátkach nie sú dôvodmi, ktoré by zakladali úspešnosť námietok proti exekúcii.

Samotné podanie námietok nemá odkladný účinok v pravom slova zmysle. Súdny exekútor je do rozhodnutia o námietkach obmedzený tým, že nemôže vydať exekučný príkaz. Môže však vykonávať všetky úkony, ktoré vydaniu exekučného príkazu predchádzajú (napr. môže vykonať súpis hnuteľných vecí a tieto odňať).

Spoplatnenie námietok proti exekúcii bolo zrušené na základe nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 109/2011 z 11. júla 2012, účinného od 4. októbra 2012. Napriek tomu odporúčame podanie námietok zvážiť.

V rámci exekúcie sa veľmi ľahko môže stať, že exekútor spíše veci, ktoré nepatria povinnému, ale vám ako tretej osobe, ktorej sa inak exekúcia vôbec nedotýka. Takéto situácie nie sú naozaj ničím výnimočným a nemožno za nimi bez ďalšieho hľadať pochybenie súdneho exekútora. Ak sa dostanete do obdobnej situácie, ochranu svojho vlastníckeho práva dosiahnete podaním tzv. žaloby na vylúčenie veci z exekúcie, inak nazývanej aj excindačná žaloba. Žalobu podávate ako vlastník vecí proti oprávnenému, t.j. proti tomu, v prospech koho sa exekúcia vedie. Samozrejme, vlastnícke právo ku konkrétnej veci je potrebné riadne preukázať, čo v prípade hnuteľných vecí nemusí vždy byť jednoduché.

Ako povinný v exekúcii môžete využiť i inštitút odkladu exekúcie. Domáhať sa odkladu exekúcie je možné v zákonom vymedzených prípadoch, a to zo sociálnych dôvodov, ak možno očakávať zastavenie exekučného konania, ak cudzí exekučný titul bol v zahraničí napadnutý opravným prostriedkom, alebo ak by neodkladná exekúcia mohla zabrániť povinnému poskytovať alebo zabezpečiť zdravotnú starostlivosť. Podanie návrhu na odklad má odkladný účinok a do rozhodnutia súdu o odklade exekúcie môže súdny exekútor vykonávať len úkony smerujúce k zabezpečeniu majetku povinného. Hoci odklad exekúcie z tých istých dôvodov nemôže byť povolený opakovane, nič nebráni tomu, aby bol návrh na odklad exekúcie opakovane podaný, pričom aj pri opakovanom podaní návrhu na odklad exekúcie je odkladný účinok zachovaný.

Problematika exekúcií za súčasnej ekonomickej situácie vystupuje čoraz väčšmi do popredia. Ide o komplexnú problematiku, s osobitnými úskaliami a problémami právnej úpravy a rozhodovacej praxe, ktorá neraz zvíri vody odbornej praxe. Najlepším spôsobom, ako sa vyhnúť opletačkám s exekútormi a nie malými trovami exekúcie, je plniť svoje povinnosti riadne a včas. Pokiaľ sa však exekúcii nevyhnete, určite nezaškodí, ak sa obrátite na odborníka a požiadate o radu, pretože v spleti exekučného práva nie je vôbec ľahké orientovať sa.

 


← Späť na zoznam článkov

Ďalšie články

Ako si (s)právne zabezpečiť dovolenku?

Prvým a kľúčovým krokom pri realizácii dovolenkových snov je výber cestovnej kancelárie. Na trhu ich aktuálne pôsobí nespočetne veľa, je teda nutné starostlivo prehodnotiť,...

Čitať článok →

Prehľad niektorých nárokov zamestnanca vyplývajúcich z pracovného pomeru

Celkom bežne sa stáva, že mnohí zamestnanci nevedia, aké práva a povinnosti im Zákonník práce (ZP), resp. ich kolektívna/pracovná zmluva priznáva, a najmä, aké...

Čitať článok →

Dohoda o užívaní spoločnej veci v podielovom spoluvlastníctve

Podielové spoluvlastníctvo je pojem, ktorý pozná už zrejme každý z nás. Jeho podstata spočíva v tom, že subjektom vlastníckeho práva je viacero fyzických či právnických...

Čitať článok →

Keď zasiahne mestská polícia

Vtipov o policajtoch sa dá na internete nájsť neúrekom. Práca príslušníkov polície, či už ide o tzv. „štátnu políciu“ alebo „mestskú...

Čitať článok →

Ochrana osobnosti a náhrada nemajetkovej ujmy

Médiá často prinášajú informácie o vysokých sumách odškodného, ktorého sa domohli nespokojní spotrebitelia, neraz vynaliezaví špekulanti,...

Čitať článok →
Všetky články