mainfoto01 mainfoto02 mainfoto03 mainfoto05 mainfoto06 mainfoto07 mainfoto08 mainfoto09
Image Slider Module Joomla by WOWSlider.com v2.0

Služby

Blog

Ako si (s)právne zabezpečiť dovolenku?

Prvým a kľúčovým krokom pri realizácii dovolenkových snov je výber cestovnej kancelárie. Na trhu ich aktuálne pôsobí nespočetne veľa, je teda nutné starostlivo prehodnotiť, ktorá kancelária je profesionálna, skúsená a dokáže plniť svoje záväzky voči klientom. Úlohou kancelárie je totiž zabezpečiť vám kompletný servis od okamihu, kedy zaplatíte cenu zájazdu, počas dovolenky a aj pri návrate domov.

O tom, že dovolenky sú i právne dôležitou problematikou svedčí prijatie Smernice Rady 90/314 EHS z 13. júna 1990 o balíku cestovných, dovolenkových a výletných služieb. Medzi hlavné priority smernice, okrem iného, patrí zabezpečenie ochrany spotrebiteľov. Smernica bola do nášho právneho poriadku prevzatá zákonom č. 281/2001 Z. z. a vybranými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

Z právneho hľadiska dovolenka začína uzatvorením tzv. zmluvy o obstaraní zájazdu. Jedná sa o spotrebiteľskú zmluvu, čo znamená, že vo vzťahu s cestovnou kanceláriou vystupujete ako spotrebiteľ a zákon vám priznáva širšiu právnu ochranu. V článku v stručnosti načrtneme, na čo si dať pri uzatvorení zmluvy pozor a aké nároky vám, či cestovnej kancelárii, z takejto zmluvy plynú.

Zmluva o obstaraní zájazdu musí mať písomnú, alebo inú vhodnú formu. Inou vhodnou formou sa rozumie napr. uzatvorenie zmluvy cez internet. Zmluva o zájazde predložená profesionálnou cestovnou kanceláriou musí obsahovať zákonom vymedzené podstatné náležitosti, najmä riadne označenie zmluvných strán, charakteristiku zájazdu, termín jeho začatia a skončenia, uvedenie všetkých poskytovaných služieb zahrnutých do ceny zájazdu, miesto a čas ich trvania. Ďalej musí zmluva obsahovať cenu zájazdu vrátane časového rozvrhu platieb a výšky preddavku, lehotu splatnosti a spôsob, akým má objednávateľ uplatniť nároky plynúce z porušenia právnej povinnosti cestovnej kancelárie, výšku zmluvných pokút, ktoré ste povinný cestovnej kancelárii uhradiť v prípade, že od zmluvy odstúpite (tzv. storno poplatky). Nedostatok týchto náležitostí môže spôsobiť neplatnosť zmluvy.

Zmluva môže, samozrejme, obsahovať aj ďalšie náležitosti, ktoré bližšie špecifikujú zájazd, napr. platby za služby, ktoré už nie sú zahrnuté v cene zájazdu, spôsob a rozsah dopravy, stravovanie. Ak si dohodnete osobitné podmienky zájazdu, trvajte na tom, aby boli súčasťou zmluvy, alebo aby vám ich cestovná kancelária aspoň písomne potvrdila.

Pred začatím zájazdu je cestovná kancelária povinná poskytnúť vám najneskôr 7 dní vopred písomne ďalšie informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sú z pohľadu zájazdu dôležité, ak už nie sú obsiahnuté v zmluve alebo v katalógu. Kancelária je taktiež povinná odovzdať vám všetky potrebné doklady, ktoré budete potrebovať na poskytnutie dohodnutých služieb (napr. letenka, poukaz na poskytovanie ubytovania a stravovania).

Dovolenka nemusí byť vždy len príjemná. Určite ste minimálne počuli o skrachovaných cestovných kanceláriách a dovolenkároch, ktorí sa na zájazd nedostali, alebo uviazli v cudzine. Pre účel predídenia tejto nepríjemnej situácii sú cestovné kancelárie povinne poistené, resp. majú na takýto prípad uzatvorenú bankovú záruku. Cestovná kancelária je povinná vám spolu so zmluvou o zájazde odovzdať aj o doklad o poistení zájazdu alebo bankovej záruke. Hoci ide o povinnosť cestovných kancelárii uloženú priamo zákonom, odporúčame vám, aby ste si vždy overili, či cestovná kancelária, u ktorej si dovolenku kupujete, je skutočne poistená, a to priamo u inštitúcie, ktorá takéto poistenie zabezpečuje.

Ak sa vám stane, že sa zájazdu nemôžete zúčastniť, je možné, aby sa ho namiesto vás zúčastnila iná osoba. V takom prípade ste povinní pred začatím zájazdu túto skutočnosť v dohodnutej lehote písomne oznámiť cestovnej kancelárii s uvedením osoby, ktorá sa má zájazdu zúčastniť. Oznámenie o zmene účastníka zájazdu musí obsahovať aj písomné prehlásenie nového účastníka, že súhlasí so zmluvou a spĺňa všetky jej podmienky. Treba mať na pamäti, že pri zmene účastníka zájazdu môže cestovná kancelária požadovať zaplatenie ceny zájazdu, ako aj úhrad nákladov, ktoré cestovnej kancelárii vzniknú v súvislosti so zmenou účastníka, od nového účastníka, ale aj od vás.

Cestovná kancelária môže pred začatím zájazdu od zmluvy odstúpiť len z dôvodu zrušenia zájazdu alebo z dôvodu, že ste porušili povinnosti, ktoré ste si zmluvne dohodli.

Od zmluvy môžete odstúpiť aj vy, a to napríklad ak cestovná kancelária pred začatím zájazdu zmení podstatnú podmienku zmluvy a s navrhovanými zmenami nesúhlasíte. Následne máte právo žiadať, aby vám cestovná kancelária na základe novej zmluvy poskytla kvalitatívne zodpovedajúci zájazd. Ak cestovná kancelária zruší zájazd v lehote kratšej ako 20 dní pred stanoveným termínom jeho začatia, máte právo na primeranú náhradu škody.

Pokiaľ cestovná kancelária nesplní svoje povinnosti, svoje právo musíte uplatniť v cestovnej kancelárii bezodkladne písomne po skončení zájazdu, najneskôr však do 3 mesiacov od jeho skončenia. Ak sa zájazd vôbec neuskutočnil, musíte si svoje právo uplatniť v cestovnej kancelárii odo dňa, kedy sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy, inak právo zaniká.

Čo však v prípade, ak dovolenka vôbec nezodpovedala dohodnutým podmienkam a namiesto oddychu a slnenia sa na piesočnatej pláži pri tyrkysovom mori vás privítal rozpadnutý hotel alebo ste mali žalúdočné ťažkosti z poskytnutej stravy či vody?

Pre takéto prípady máte právo na nemajetkovú ujmu za tzv. „stratu potešenia z dovolenky“. Tento relatívne nový typ náhrady má byť zakomponovaný do pripravovaného Občianskeho zákonníka podľa vzoru krajín Európskej únie.

Povinnosť cestovnej kancelárie nahradiť vám nemajetkovú ujmu, ktorú ste utrpeli v dôsledku neplnenia alebo porušenia podmienok dohodnutých v zmluve je upravená v čl. 5 už spomínanej smernice Rady č. 90/314/EHS. Ide o individuálny nárok, ktorý sa môže z prípadu na prípad výrazne líšiť. Podstatné pri tomto nároku je, že musí byť zmarený váš zážitok, resp. psychické prežitie celej dovolenky, ktoré je v príčinnej súvislosti s (ne)poskytnutými službami. To znamená, že nemôže ísť len o vaše subjektívne pocity z dovolenky, teda, že sa vám napríklad nepáčila farba na stenách hotela alebo prekážalo vám nevyhovujúce počasie. Európsky súdny dvor napr. priznal náhradu spotrebiteľke, ktorá sa počas dovolenky nakazila salmonelózou.

Obdobné súdne spory z dôvodu „straty potešenia z dovolenky“ u nás zatiaľ nie sú časté. Pred prípadným uplatnením nároku na súde je preto vhodné starostlivo zvážiť všetky aspekty konkrétneho prípadu. Súdny spor by totiž nemusel dopadnúť podľa vašej predstavy a okrem zlého pocitu z nevydarenej dovolenky vám vzniknú zbytočné náklady.

Napriek tomu sa nenechajte odbiť. Všetky nedostatky bezodkladne reklamujte, pokiaľ možno priamo na mieste u delegáta cestovnej kancelárie, ktorý musí o reklamácii spísať písomný záznam, vždy však najneskôr v zákonných lehotách v cestovnej kancelárii. O všetkých nedostatkoch si zadovážte dôkazy – napríklad vyhotovením fotodokumentácie. Napriek veľmi širokej ochrane spotrebiteľa aj v týchto prípadoch platí, že právo je písané pre bdelých.

 


← Späť na zoznam článkov

Ďalšie články

Keď dlhy prerastú cez hlavu

Počet zadlžených osôb, či dokonca celých rodín, každý rok nezadržateľne stúpa. Na vine môže byť viacero faktorov: zlá hospodárska situácia v krajine, vysoké...

Čitať článok →

Vyporiadanie BSM dohodou manželov

Úmysel uzatvoriť manželstvo patrí k jedným z najdôležitejších rozhodnutí, ktoré človek vo svojom živote urobí. Nie každý si je vedomý závažnosti...

Čitať článok →

Ako si (s)právne zabezpečiť dovolenku?

Prvým a kľúčovým krokom pri realizácii dovolenkových snov je výber cestovnej kancelárie. Na trhu ich aktuálne pôsobí nespočetne veľa, je teda nutné starostlivo prehodnotiť,...

Čitať článok →

Keď zasiahne mestská polícia

Vtipov o policajtoch sa dá na internete nájsť neúrekom. Práca príslušníkov polície, či už ide o tzv. „štátnu políciu“ alebo „mestskú...

Čitať článok →

Kam radšej bez kolies

Podľa prvého z menovaných predpisov, na území, na ktorom platí druhý stupeň ochrany, je zakázaný vjazd a státie s motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou,...

Čitať článok →
Všetky články