mainfoto01 mainfoto02 mainfoto03 mainfoto05 mainfoto06 mainfoto07 mainfoto08 mainfoto09
Image Slider Module Joomla by WOWSlider.com v2.0

Služby

Blog

Ochrana spotrebiteľa

V posledných rokoch sa čoraz častejšie dostáva do popredia problematika postavenia a ochrany spotrebiteľa ako subjektu ohrozeného nekalými praktikami obchodníkov, resp. poskytovateľov služieb. Nie je to tak dávno, čo známy český film „Šmejdi“ odhalil bezohľadný až agresívny prístup predajcov na predvádzacích akciách vo vzťahu k spotrebiteľom, ktorí sa týchto akcií zúčastnili, a nastavil tak zrkadlo niektorým zjavným nedostatkom právnej úpravy v tejto oblasti.

Odhliadnuc od vyššie uvedeného nemožno poprieť, že vo vzťahu k predávajúcemu stojí spotrebiteľ na strane toho „slabšieho“. V snahe zlepšiť postavenie a ochranu tejto skupiny osôb, zákonodarca prijal viaceré opatrenia a uskutočnil niekoľko zásadných legislatívnych krokov v rámci tzv. protiúžernických noviel, ktoré hoci predstavujú víťazstvo na strane spotrebiteľov, vyvolali v okruhu odborníkov v oblasti aplikácie práva búrlivé reakcie.

Je pravda, že niektorí spotrebitelia sa nevedia orientovať v spleti právnych predpisov, a tak môže i ten najprívetivejší prístup predávajúceho zastrieť jeho nekalý úmysel spotrebiteľa oklamať, resp. získať nad ním inú výhodu. Ak si chcete byť istí, že predávajúci, resp. poskytovateľ služby, voči vám postupuje korektne a zákonným spôsobom, je na mieste mať prehľad o základných právach, ktoré vám ako spotrebiteľovi zákon ponúka a povinnostiach, ktoré zákon ukladá predávajúcim.

Ustanovenie § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka („OZ“) definuje spotrebiteľskú zmluvu ako každú zmluvu bez ohľadu na jej právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom. Dodávateľom sa rozumie osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Vyplývajúc z uvedeného možno medzi spotrebiteľské zmluvy zaradiť najmä kúpne zmluvy, zmluvy o dielo či zmluvy o pôžičke. Prakticky každý z nás sa tak dennodenne stretáva so spotrebiteľskými zmluvami pri bežných nákupoch v obchode, na obede v reštaurácii, pri návšteve kaderníka alebo iných činnostiach.

Konkrétne povinnosti výrobcov, dodávateľov, predávajúcich tovarov a poskytovateľov služieb („predávajúcich“) stanovuje zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa („ZoOS“). Predávajúci sú povinní predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere a v správnom množstve, umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť údajov o výrobku. Taktiež sú povinní predávať výrobky a poskytovať služby v bežnej kvalite a za dohodnuté ceny, tieto správne účtovať, zabezpečovať hygienické podmienky, predviesť spotrebiteľovi výrobok, ak to povaha výrobku umožňuje. Predávajúci má zároveň povinnosť vždy vám vydať daňový doklad (pokladničný blok) o nákupe, resp. za poskytnutú službu a nesmie vám účtovať žiadne poplatky za použitie platobného prostriedku (platobná karta, internetbanking) alebo za obal, ak sa jedná o bežný tovar, z povahy ktorého vyplýva, že je ho potrebné zabaliť z hygienických dôvodov (napr. kúpa šunky v predajni, donáška pizze a pod.).

Predávajúci je ďalej povinný pri predaji informovať spotrebiteľa o vlastnostiach predávaného výrobku alebo charaktere poskytovanej služby, o spôsobe použitia, montáže a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia, montáže alebo údržby či o podmienkach uchovávania a skladovania tovaru. Ak je to potrebné s ohľadom na povahu výrobku, spôsob a dobu jeho používania, je predávajúci povinný zabezpečiť, aby tieto informácie zrozumiteľne obsahoval aj priložený písomný návod.

Pred uzatvorením zmluvy by vám tiež predávajúci mal jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť najmä hlavné vlastnosti výrobku alebo charakter služby v rozsahu primeranom výrobku alebo službe, predajnú cenu výrobku alebo služby alebo spôsob, akým sa cena vypočíta, to všetko vrátane nákladov na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky. Ak poplatky nemožno určiť vopred, predávajúci má povinnosť uviesť, že do celkovej ceny môžu byť zarátané takéto náklady a poplatky.

Okrem toho vám musí predávajúci oznámiť dodacie a platobné podmienky, poskytnúť vám poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady výrobku alebo služby, informáciu o dĺžke trvania zmluvy, informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy, a pod.

Podotýkame, že v zmysle § 5a, ods. 1 ZoOS je výslovne neprípustné zabezpečenie uspokojenia pohľadávky predávajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy vo forme zrážok zo mzdy či zmenkou alebo šekom. Dohoda o zrážkach zo mzdy, ak sa na nej zmluvné strany dohodnú, musí byť uzatvorená na osobitnej listine, teda nie v rámci spotrebiteľskej zmluvy, spotrebiteľ musí byť predávajúcim poučený o dôsledkoch uzavretia dohody o zrážkach a mať možnosť ju odmietnuť.

Netreba tiež zabúdať ani na tzv. neprijateľné zmluvné podmienky, ktoré sú v zmluvách zakázané, a teda neplatné. Občiansky zákonník definuje neprijateľnú podmienku ako takú zmluvnú podmienku, ktorá spôsobuje značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa.

V praxi sa najčastejšie neprijateľné podmienky vyskytujú ako ustanovenia zmluvy, podľa ktorých má spotrebiteľ niečo plniť, avšak s týmto plnením sa nemal možnosť pred uzatvorením zmluvy oboznámiť, alebo ktorými sa vylúči alebo obmedzí zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru alebo za škodu, alebo ustanovenia, ktoré umožňujú dodávateľovi odstúpiť od zmluvy bez zmluvného alebo zákonného dôvodu a spotrebiteľovi to neumožňujú, či ustanovenia, ktoré umožňujú predávajúcemu jednostranne zmeniť zmluvné podmienky bez relevantného dôvodu dohodnutého v zmluve. Presný výpočet všetkých neprijateľných podmienok je uvedený v § 53, ods. 4 OZ.

Novelou OZ, ktorá nadobudla účinnosť od 1. júna 2014, sa, okrem iného, zaviedol do oblasti civilného práva pojem „úžera“. Tento doteraz figuroval len v predpisoch trestného práva. V zmysle § 39a OZ je neplatný právny úkon urobený fyzickou osobou nepodnikateľom, pri ktorom niekto zneužije tieseň, neskúsenosť, rozumovú vyspelosť, rozrušenie, dôverčivosť, ľahkomyseľnosť, finančnú závislosť alebo neschopnosť plniť záväzky druhej strany a dá sebe alebo inému sľúbiť alebo poskytnúť plnenie, ktorého majetková hodnota je vzhľadom na vzájomné plnenie v hrubom nepomere.

Nedá nám nespomenúť ani ďalšiu novinku, ktorú priniesla posledná novela OZ, a to ustanovenia § 614a, podľa ktorého, ak dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré prejavil spotrebiteľ záujem, a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým dodávateľom, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky kupujúcim účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým, znáša predávajúci. Novela tiež zaviedla stanovenie maximálne 30 dňovej lehoty na dodanie tovaru, ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodol inak. V prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru tak kupujúci môže odstúpiť od zmluvy po uplynutí dodatočnej primeranej lehoty na dodanie tovaru.

Oblasť spotrebiteľských vzťahov je veľmi rozsiahla a nemožno ju podrobne obsiahnuť len v jednom článku. V rámci tejto tematiky sme sa zamerali len na základné informácie, ktoré by mali byť známe každému spotrebiteľovi. Ak máte pochybnosti, či predávajúci dodržiava zákon, resp. ste presvedčení, že ste boli ukrátení na svojich právach, neváhajte sa obrátiť Slovenskú obchodnú inšpekciu.

 


← Späť na zoznam článkov

Ďalšie články

Práva a povinnosti policajta

V predchádzajúcej časti právnej rubriky Žilinského večerníka sme vám avizovali, že sa budeme venovať ďalšej skupine verejných činiteľov pridržiavajúcich sa...

Čitať článok →

Keď zasiahne mestská polícia

Vtipov o policajtoch sa dá na internete nájsť neúrekom. Práca príslušníkov polície, či už ide o tzv. „štátnu políciu“ alebo „mestskú...

Čitať článok →

Čo robiť, keď sa ozve exekútor

Z pohľadu verejnosti je súdny exekútor azda najmenej obľúbeným právnickým povolaním, najmä preto, že v očiach bežného človeka ide o osobu, ktorá...

Čitať článok →

Prehľad niektorých nárokov zamestnanca vyplývajúcich z pracovného pomeru

Celkom bežne sa stáva, že mnohí zamestnanci nevedia, aké práva a povinnosti im Zákonník práce (ZP), resp. ich kolektívna/pracovná zmluva priznáva, a najmä, aké...

Čitať článok →

Keď dlhy prerastú cez hlavu

Počet zadlžených osôb, či dokonca celých rodín, každý rok nezadržateľne stúpa. Na vine môže byť viacero faktorov: zlá hospodárska situácia v krajine, vysoké...

Čitať článok →
Všetky články