mainfoto01 mainfoto02 mainfoto03 mainfoto05 mainfoto06 mainfoto07 mainfoto08 mainfoto09
Image Slider Module Joomla by WOWSlider.com v2.0

Služby

Blog

Vyporiadanie BSM dohodou manželov

Úmysel uzatvoriť manželstvo patrí k jedným z najdôležitejších rozhodnutí, ktoré človek vo svojom živote urobí. Nie každý si je vedomý závažnosti a komplexnosti tohto inštitútu a najmä následkov spojených s jeho neúspešným koncom. „Ťahanice“ medzi partnermi začínajú vznikať najmä po zániku manželstva, keď má dôjsť k vyporiadaniu bezpodielového spoluvlastníctva manželov (skr. BSM). V praxi sa však bežne stáva, že okrem rozdelenia spoločne nadobudnutého majetku sa musia bývalí manželia rozhodnúť, ako sa vyporiadajú so záväzkami, ktoré spolu na seba počas trvania manželstva prevzali.

Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva dohodou je najbežnejším spôsobom vyporiadania medzi manželmi a najčastejšie k nemu dochádza po zániku manželstva, teda po rozvode. Predmetom vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva bude v takom prípade všetko, čo do tohto spoluvlastníctva patrilo a existovalo v čase jeho zániku.

V dohode sa určí, ktoré veci zostanú vo výlučnom vlastníctve jedného z manželov, a ktoré vo výlučnom vlastníctve druhého manžela, prípadne ktoré zostanú v podielovom spoluvlastníctve oboch. Ak majú byť predmetom dohody len hnuteľné veci, dohodu o ich vyporiadaní možno uzavrieť aj ústne alebo konkludentne. Ak je však predmetom vyporiadania nehnuteľnosť, dohoda musí mať písomnú formu a podpisy účastníkov musia byť na dohode úradne osvedčené a je potrebné podať návrh na vklad do katastra nehnuteľností.

Komplikácie nastávajú v prípade, ak sa okrem spoločného majetku majú vzájomne vyporiadať všetky pohľadávky a dlhy vyplývajúce z BSM. Najčastejšie ide o úvery z bánk, resp. pôžičky od nebankových subjektov a pod. Aj s týmito skutočnosťami je potrebné sa v dohode vysporiadať. Ak sa manželia nedohodnú inak, postupuje sa podľa zásad uvedených v § 150 Občianskeho zákonníka.

Najčastejším druhom spoločného záväzku manželov je úver, z ktorého sa obstarala spoločná nehnuteľnosť, zabezpečila jej rekonštrukcia, a pod. Manželia sa v dohode o vyporiadaní BSM síce môžu dohodnúť na tom, akým spôsobom, a v akej výške sa bude každý z manželov podieľať na splátkach prevzatého úveru, resp. že celý úver prevezme len jeden z manželov. Mnoho ľudí však zabúda, že takáto dohoda je účinná len medzi manželmi a nemá vplyv na uzatvorenú úverovú zmluvu vo vzťahu k banke. Ešte pred uzatvorením dohody by sa teda manželia mali najskôr s bankou dohodnúť, či je takýto postup možný. Nie vždy sú banky naklonené takémuto riešeniu, znížením počtu dlžníkov sa totiž ohrozuje možnosť riadneho a včasného splatenia ich pohľadávok. Ak má nehnuteľnosť ostať v podielovom spoluvlastníctve, je potrebné v dohode výslovne určiť, akým spôsobom, a v akej výške sa bude pokračovať v splátkach úveru alebo iných pôžičiek.

Ak sa manželia nevedia dohodnúť na obsahu dohody o vyporiadaní BSM, rozhodne o vyporiadaní na návrh niektorého z nich súd. Občiansky zákonník neustanovuje, dokedy možno uzavrieť dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva. Takéto právo sa nepremlčuje, lebo ide o výkon vlastníckeho práva. Ak však k uzavretiu dohody nedôjde do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva a v tejto lehote nebol podaný ani návrh na jeho súdne vyporiadanie, dochádza zo zákona k vyporiadaniu podľa zásah uvedených v § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka.

Ak dôjde k uzavretiu dohody o vyporiadaní BSM, manželia sú povinní vydať si na požiadanie potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali. Na splnenie tejto zákonnej povinnosti má každý z manželov nárok, preto sa ho možno domáhať aj žalobou na nahradenie vôle rozhodnutím súdu.

 


← Späť na zoznam článkov

Ďalšie články

Reklamácia jedla v reštaurácii

Určite sa už každý z nás ocitol v situácii, že jedlo v reštaurácii bolo presolené, nedovarené alebo nedopečené, prípadne nespĺňalo iné kvalitatívne...

Čitať článok →

Keď zasiahne mestská polícia

Vtipov o policajtoch sa dá na internete nájsť neúrekom. Práca príslušníkov polície, či už ide o tzv. „štátnu políciu“ alebo „mestskú...

Čitať článok →

Keď dlhy prerastú cez hlavu

Počet zadlžených osôb, či dokonca celých rodín, každý rok nezadržateľne stúpa. Na vine môže byť viacero faktorov: zlá hospodárska situácia v krajine, vysoké...

Čitať článok →

Ako si (s)právne zabezpečiť dovolenku?

Prvým a kľúčovým krokom pri realizácii dovolenkových snov je výber cestovnej kancelárie. Na trhu ich aktuálne pôsobí nespočetne veľa, je teda nutné starostlivo prehodnotiť,...

Čitať článok →

Prehľad niektorých nárokov zamestnanca vyplývajúcich z pracovného pomeru

Celkom bežne sa stáva, že mnohí zamestnanci nevedia, aké práva a povinnosti im Zákonník práce (ZP), resp. ich kolektívna/pracovná zmluva priznáva, a najmä, aké...

Čitať článok →
Všetky články