mainfoto01 mainfoto02 mainfoto03 mainfoto05 mainfoto06 mainfoto07 mainfoto08 mainfoto09
Image Slider Module Joomla by WOWSlider.com v2.0

Služby

Blog

Prehľad niektorých nárokov zamestnanca vyplývajúcich z pracovného pomeru

Celkom bežne sa stáva, že mnohí zamestnanci nevedia, aké práva a povinnosti im Zákonník práce (ZP), resp. ich kolektívna/pracovná zmluva priznáva, a najmä, aké nároky vyplývajúce im z pracovného pomeru si môžu voči svojim zamestnávateľom uplatňovať. Z uvedeného dôvodu ponúkame stručný prehľad najdôležitejších nárokov zamestnanca voči zamestnávateľovi:

Písomnosti zamestnávateľa týkajúce sa vzniku, zmeny a skončenia pracovného pomeru alebo vzniku, zmeny a zániku povinností zamestnanca vyplývajúcich z pracovnej zmluvy musia byť vždy doručené zamestnancovi do vlastných rúk. To platí rovnako aj pre dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Zamestnanec má právo odmietnuť vykonanie práce alebo splnenie pokynu, ktoré sú v rozpore so zákonom alebo s dobrými mravmi, bezprostredne a vážne ohrozujú život alebo zdravie zamestnanca alebo iných osôb.

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovu mzdové zvýhodnenie:

  • za prácu nadčas najmenej v sume 25% jeho priemerného zárobku, zamestnancovi, ktorý vykonáva rizikové práce, najmenej v sume 35% jeho priemerného zárobku,

  • za prácu vo sviatok najmenej 50% jeho priemerného zárobku; mzdové zvýhodnenie patrí aj za prácu vykonávanú vo sviatok, ktorý pripadne na deň nepretržitého odpočinku zamestnanca v týždni,

  • za nočnú prácu za každú hodinu nočnej práce mzdové zvýhodnenie najmenej 20% minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu.

Namiesto mzdového zvýhodnenia sa môže zamestnávateľ dohodnúť so zamestnancom na čerpaní náhradného voľna.

Zamestnanec, ktorý odpracoval viac ako 4 hodiny, má nárok na poskytnutie jedného teplého jedla vrátane vhodného nápoja v priebehu pracovnej zmeny. Na stravu mu zamestnávateľ prispeje najmenej 2,20 €. V prípade zabezpečenia stravovania formou stravovacích poukážok, prispeje zamestnávateľ zamestnancovi sumou najmenej 3,- €.

Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov ustanovených v ZP, zamestnanec je oprávnený dať výpoveď aj bez uvedenie dôvodu; výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná. Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe.

Výpovedná doba je najmenej:

  • jeden mesiac, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako 1 rok,

  • dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej 1 rok,

  • dva mesiace, ak je zamestnancovi daná výpoveď z organizačných dôvodov alebo z dôvodu nadbytočnosti zamestnanca alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu a jeho pracovný pomer trval najmenej jeden rok a menej ako päť rokov,

  • tri mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov.

Zamestnanec má nárok na odstupné v prípade, ak jeho pracovný pomer skončí výpoveďou zamestnávateľa z organizačných dôvodov, z dôvodu nadbytočnosti zamestnanca alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu. Výška odstupného závisí od dĺžky trvania pracovného pomeru podľa § 76 ZP.

Zamestnanec má nárok na odchodné za podmienky, že ide o prvé skončenie pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok, invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, alebo predčasný starobný dôchodok a zamestnanec požiada o poskytnutie starobného alebo invalidného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení.

 


← Späť na zoznam článkov

Ďalšie články

Ochrana osobnosti a náhrada nemajetkovej ujmy

Médiá často prinášajú informácie o vysokých sumách odškodného, ktorého sa domohli nespokojní spotrebitelia, neraz vynaliezaví špekulanti,...

Čitať článok →

Ochrana spotrebiteľa

V posledných rokoch sa čoraz častejšie dostáva do popredia problematika postavenia a ochrany spotrebiteľa ako subjektu ohrozeného nekalými praktikami obchodníkov, resp. poskytovateľov služieb....

Čitať článok →

Odstúpenie od zmluvy

Pod pojmom zmluva si predstavujeme niekoľkostranovú listinu. Tento pohľad nie veľmi zodpovedá právnemu chápaniu zmluvy. Ak vynecháme exkurz do právnej teórie, zhodneme sa, že...

Čitať článok →

Obchodník verzus zákazník

Pri prechádzke mestom, po ceste do práce či do školy alebo počas nákupov v obchodných centrách už môžeme z výkladov najrôznejších obchodov oblečených do...

Čitať článok →

Prehľad niektorých nárokov zamestnanca vyplývajúcich z pracovného pomeru

Celkom bežne sa stáva, že mnohí zamestnanci nevedia, aké práva a povinnosti im Zákonník práce (ZP), resp. ich kolektívna/pracovná zmluva priznáva, a najmä, aké...

Čitať článok →
Všetky články