mainfoto01 mainfoto02 mainfoto03 mainfoto05 mainfoto06 mainfoto07 mainfoto08 mainfoto09
Image Slider Module Joomla by WOWSlider.com v2.0

Služby

Blog

Odstúpenie od zmluvy

Pod pojmom zmluva si predstavujeme niekoľkostranovú listinu. Tento pohľad nie veľmi zodpovedá právnemu chápaniu zmluvy. Ak vynecháme exkurz do právnej teórie, zhodneme sa, že zmluvy sa musia plniť. Čo však v prípade, ak sa zmluvy potrebujeme, takpovediac, zbaviť?

Existuje niekoľko spôsobov zániku zmluvy. Zmluvy uzatvorené na neurčitú dobu je možné vypovedať, zmluva môže zaniknúť na základe dohody zmluvných strán alebo uplynutím času, na ktorý bola uzatvorená. V tomto článku sa  chceme venovať problematike odstúpenia od zmluvy.

Pre odstúpenie je dôležité základné pravidlo - odstúpiť od zmluvy možno, len ak taká alternatíva vyplýva zo zákona alebo zo zmluvy.

Dôvody na odstúpenie nájdeme predovšetkým v Občianskom zákonníku pri úprave jednotlivých zmluvných typov. Napríklad podľa ustanovenia § 642 ods. 2 Občianskeho zákonníka, objednávateľ môže od zmluvy o dielo odstúpiť, ak je zrejmé, že dielo nebude včas hotové alebo nebude vykonané riadne, a ak zhotoviteľ neurobí nápravu ani v poskytnutej primeranej lehote. Podobne podľa § 666 ods. 2 Občianskeho zákonníka, ak nájomca dá vec do podnájmu v rozpore so zmluvou o nájme, prenajímateľ má právo odstúpiť od zmluvy. Dôvody na odstúpenie sú upravené v zásade pre každý zmluvný typ.

Občiansky zákonník pozná aj prípady odstúpenia, ktoré nie sú priamo závislé na konkrétnom zmluvnom type. Napríklad podľa § 49 Občianskeho zákonníka môže od zmluvy odstúpiť účastník, ktorý ju uzavrel v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, alebo podľa § 517 Občianskeho zákonníka možno od zmluvy odstúpiť, ak sa dlžník dostal do omeškania a svoj záväzok nesplnil ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu veriteľom.

Pokiaľ sme uviedli, že odstúpenie musí vyplývať zo zákona, nemali sme na mysli len Občiansky zákonník. Oprávnenie odstúpiť od zmluvy môže vyplývať aj z iného zákona – Obchodného zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa či iných osobitných predpisov.

Príklad je nedávno prijatý zák. č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, ktorým sa nanovo upravila ochrana spotrebiteľa v prípadoch, kedy tovar nie je nakupovaný v „kamenných obchodoch“. V súvislosti s týmto predpisom je spotrebiteľom známa možnosť „vrátiť tovar do siedmych dní aj bez uvedenia dôvodu“. Ide o možnosť odstúpenia od zmluvy. Po novom je od zmluvy možné odstúpiť bez uvedenia dôvodu v lehote do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru, alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak ide o poskytovanie služieb. Zdôrazňujeme, že táto možnosť sa nevzťahuje na štandardnú kúpu tovaru v  „kamennom obchode“.

Na odstúpenie od zmluvy pri nákupe v „kamennom obchode“ je potrebné použiť ustanovenia Občianskeho zákonníka o kúpnej zmluve, predovšetkým v časti upravujúcej predaj tovaru v obchode. Vzhľadom na povahu veci, samozrejme, nemožno opomenúť ochranu, ktorú zákon poskytuje spotrebiteľovi, a to nielen v Občianskom zákonníku, ale predovšetkým v Zákone o ochrane spotrebiteľa. Keďže však ide o problematiku, ktorá je témou sama o sebe, ponechávame si ju na samostatný článok.

Spomenuli sme, že od zmluvy možno odstúpiť aj v prípadoch ustanovených v zmluve. Odstúpenie je možné dojednať v zásade pre akýkoľvek dôvod, ktorý nie je v rozpore so zákonom alebo dobrými mravmi. Obmedzením v tomto smere môže byť ochrana spotrebiteľa – ustanovenia, ktoré by upierali možnosť spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, budú považované za neprijateľnú zmluvnú podmienku a nebude sa na ne prihliadať.

Pokiaľ sa rozhodnete zvoliť dôvody na odstúpenie nad rámec zákona, odporúčame dôkladne premyslieť a presne naformulovať, za akých podmienok bude možné od zmluvy odstúpiť. Často sa stáva, že dôvody na odstúpenie sú nejednoznačné, čo následne vedie k súdnym sporom. Zmluva by mala obsahovať aj vymedzenie formy a spôsobu doručovania odstúpenia, prípadne, či a kedy sa stane odstúpenie účinným, ak ho nebude možné doručiť.

Odstúpenie od zmluvy je jednostranný, adresovaný právny úkon, ktorý sa stáva účinným tým, že dôjde do dispozičnej sféry adresáta. Inak povedané, z odstúpenia musí byť zrejmé, že ide o odstúpenie, ktorej zmluvy sa týka a komu je určené. O odstúpení sa musí jeho adresát dozvedieť. Odstúpenie musí byť písomné len v prípade, ak zmluva bola uzavretá písomne; inak zákon pre odstúpenie nevyžaduje žiadnu zvláštnu formu. Odstúpiť od zmluvy teda možno aj ústne. Zákon neurčuje povinnosť, aby obsahom odstúpenia bolo aj uvedenie dôvodu. Výnimku predstavuje prípad, ak sa zmluvné strany výslovne dohodnú, že podmienkou platnosti odstúpenia je aj uvedenie dôvodu.

Ak budete odstupovať od kúpnej zmluvy uzatvorenej kúpou veci v obchode, nie je potrebné, aby ste pracovníkovi obchodu spoločne s daňovým dokladom predložili aj písomné odstúpenie od zmluvy. Postačí, ak odstúpenie vykonáte ústne. Ak by ste však vracali tovar, ktorý ste zakúpili na základe písomnej zmluvy, bude potrebné, aby ste predávajúcemu doručili písomné odstúpenie. Určite nič nepokazíte, ak písomné odstúpenie doručíte aj v prípadoch, kde sa písomná forma nevyžaduje. Práve naopak, z pohľadu prípadného súdneho sporu je písomné odstúpenie od zmluvy výhodnejšie, pretože sa ľahšie preukazuje.

V praxi sa pri odstúpení najčastejšie vyskytujú komplikácie spôsobené neurčitosťou písomného odstúpenia. Odstupujúca strana neurčito označí zmluvu, od ktorej odstupuje, nesprávne označí subjekt, ktorému je odstúpenie adresované, prípadne nie je zrejmé, či ide o odstúpenie, výpoveď, alebo len reklamáciu vady veci. Taktiež neradno opomínať, že vo vybraných prípadoch je odstúpenie možné len v určenej lehote.

Osobitným spôsobom odstúpenia je zaplatenie odstupného. Inštitút odstupného predstavuje možnosť „vykúpiť sa“ zo zmluvy. Musí však byť v zmluve osobitne dohodnutý, bez dohody nemožno od zmluvy odstúpiť zaplatením odstupného. Odstúpenie od zmluvy zaplatením odstupného nie je možné ani v prípade, ak už sa na základe zmluvy plnilo.

Keďže sa venujeme odstúpeniu v občianskoprávnej rovine, aj následky odstúpenia posudzujeme z pohľadu občianskeho práva. Odstúpením sa zmluva zrušuje od počiatku, čo znamená, že sa na ňu hľadí, akoby nikdy neexistovala. Zmluvné strany sú si povinné vrátiť všetko, čo na základe zmluvy nadobudli. Pri zmluvách ide zvyčajne o vzájomne podmienené plnenie, teda obe zmluvné strany sú povinné vrátiť si poskytnuté plnenia - ak žiadate vrátiť kúpnu cenu, musíte súčasne vrátiť predmet kúpy. Komplikovanejšia je situácia pri odstúpení od zmluvy o prevode nehnuteľnosti. Odstúpenie totiž nemôže byť podkladom na vykonanie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Vyžaduje sa buď písomná dohoda alebo súdne rozhodnutie.

Pred odstúpením od zmluvy si nezabudnite zodpovedať niekoľko základných otázok. Som oprávnený od zmluvy odstúpiť? Kedy, kde, komu a v akej forme mám odstúpenie doručiť? Správne vyhodnotenie týchto otázok je prvým krokom k úspešnému odstúpeniu. Problematika odstúpenia od zmluvy je pomerne rozsiahla a poskytuje mnoho scenárov, variácií a námetov, preto sa k nej určite vrátime v ďalších článkoch, v ktorých sa zameriame na prípady odstúpenia od zmluvy v konkrétnych prípadoch.

 


← Späť na zoznam článkov

Ďalšie články

Ochrana osobnosti a náhrada nemajetkovej ujmy

Médiá často prinášajú informácie o vysokých sumách odškodného, ktorého sa domohli nespokojní spotrebitelia, neraz vynaliezaví špekulanti,...

Čitať článok →

Čo robiť, keď sa ozve exekútor

Z pohľadu verejnosti je súdny exekútor azda najmenej obľúbeným právnickým povolaním, najmä preto, že v očiach bežného človeka ide o osobu, ktorá...

Čitať článok →

Keď zasiahne mestská polícia

Vtipov o policajtoch sa dá na internete nájsť neúrekom. Práca príslušníkov polície, či už ide o tzv. „štátnu políciu“ alebo „mestskú...

Čitať článok →

Keď dlhy prerastú cez hlavu

Počet zadlžených osôb, či dokonca celých rodín, každý rok nezadržateľne stúpa. Na vine môže byť viacero faktorov: zlá hospodárska situácia v krajine, vysoké...

Čitať článok →

Čo neopomenúť pri kúpe bytu

Kúpa bytu vzhľadom na výšku a povahu investície patrí medzi závažnejšie rozhodnutia v živote človeka. Tak ako každá transakcia, má svoje špecifiká,...

Čitať článok →
Všetky články