mainfoto01 mainfoto02 mainfoto03 mainfoto05 mainfoto06 mainfoto07 mainfoto08 mainfoto09
Image Slider Module Joomla by WOWSlider.com v2.0

Služby

Blog

Práva a povinnosti policajta

V predchádzajúcej časti právnej rubriky Žilinského večerníka sme vám avizovali, že sa budeme venovať ďalšej skupine verejných činiteľov pridržiavajúcich sa hesla „Pomáhať a chrániť“, známych aj ako “štátna polícia“ alebo slangovo „zelení“.

V Slovenskom právnom poriadku je pre Policajný zbor („PZ“), okrem Ústavy SR, ústavných zákonov, zákonov, všeobecne záväzných právnych predpisov a medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, alfou a omegou aj zákon Národnej rady Slovenskej republiky zo 6. júla 1993 č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore.

PZ je ozbrojený bezpečnostný zbor, ktorý plní úlohy vo veciach vnútorného poriadku, bezpečnosti, boja proti zločinnosti vrátane jej organizovaných foriem a medzinárodných foriem a úlohy, ktoré pre PZ vyplývajú z medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky. Jeho činnosť kontroluje Národná rada Slovenskej republiky a vláda.

Policajt je pri vykonávaní služobnej činnosti povinný dbať na česť, vážnosť a dôstojnosť osoby i svoju vlastnú a nepripustiť, aby v súvislosti s touto jeho činnosťou vznikla osobe bezdôvodná ujma a aby prípadný zásah do jej práv a slobôd prekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu sledovaného jeho služobnou činnosťou. Pri vykonávaní služobnej činnosti je policajt povinný dodržiavať etický kódex, ktorý vydá minister vnútra.

V prípade, že policajt voči vám služobne zakročí, je povinný ešte pred vykonaním zákroku preukázať vám svoju príslušnosť k PZ, ak to povaha a okolnosti služobného zákroku dovoľujú. Príslušnosť k PZ policajt preukazuje viacerými spôsobmi, jednak služobnou rovnošatou s identifikačným číslom a pri výkone svojej služobnej činnosti aj s menovkou policajta, ktorá obsahuje jeho meno a priezvisko, prípadne aj akademický titul policajta, služobným preukazom, odznakom služby kriminálnej polície alebo finančnej polície alebo ústnym vyhlásením „Polícia“.

Treba podotknúť, že v prípade preukázania príslušnosti policajta k PZ ústnym vyhlásením „Polícia“, sa policajt preukazuje len vo výnimočných situáciách, keď okolnosti služobného zákroku neumožňujú túto príslušnosť preukázať inak. Policajt pri preukazovaní svojej príslušnosti k PZ nesmie služobný preukaz alebo odznak vydať z rúk. Ak požiadate, policajt vám môže dať iba na nahliadnutie ich prednú stranu.

Pokiaľ je policajt v službe, je povinný v medziach zákona vykonať služobný zákrok, ak je páchaný trestný čin alebo priestupok alebo je dôvodné podozrenie z ich páchania. Pokiaľ je policajt v čase mimo služby, aj v takomto prípade je povinný v medziach zákona vykonať služobný zákrok, avšak táto jeho povinnosť sa vzťahuje na situácie, kedy je páchaný trestný čin alebo priestupok, ktorým je bezprostredne ohrozený život, zdravie alebo majetok.

Pre objasnenie skutočnosti dôležitej pre odhalenie trestného činu alebo priestupku a na zistenie jeho páchateľa je policajt oprávnený požadovať od vás potrebné vysvetlenie alebo informácie, ktoré môžu prispieť k vyšetreniu veci.

Oprávnenie policajta, ktoré do značnej miery zasahuje do osobnej slobody je oprávnenie na zaistenie osoby. Z dôvodov, pre ktoré je policajt oprávnený zaistiť osobu uvedieme napríklad, keď osoba svojím konaním bezprostredne ohrozuje svoj život alebo svoje zdravie alebo život a zdravie iných osôb alebo majetok, keď je pristihnutá pri páchaní priestupku, ak je dôvodná obava, že v ňom bude pokračovať, alebo ak je to nevyhnutne potrebné pre objasnenie a riadne zistenie veci, alebo môže zaistiť osobu, ktorá sa nachádza na mieste trestného činu bezprostredne po jeho spáchaní a je potrebné zistiť jej súvislosť s trestným činom. Zaistenie osoby nesmie trvať viac ako 24 hodín od obmedzenia osobnej slobody. Pokiaľ do tohto času policajt zaistenú osobu neodovzdá orgánom činným v trestnom konaní, je povinný ju ihneď prepustiť.

Policajt tiež môže zaistiť vec, ktorú máte u seba, pokiaľ má podozrenie, že táto súvisí so spáchaním trestného činu alebo priestupku a jej zaistenie je potrebné na zistenie skutkového stavu veci. Po zaistení veci vám policajt neodkladne vydá potvrdenie o zaistení veci s jej presným opisom. Zaistenie veci môže trvať maximálne 90 dní, ak zákon neustanovuje inak.

V prípade, že sa ocitnete vy alebo niekto z vášho okolia v situácii, kedy ste ohrození domácim násilím, neváhajte sa obrátiť na policajta, ktorý je oprávnený vykázať zo spoločného obydlia osobu, u ktorej možno na základe zistených skutočností očakávať útok na život, zdravie, slobodu alebo zvlášť závažný útok na ľudskú dôstojnosť ohrozenej osoby. Súčasťou vykázania z obydlia je aj zákaz vstupu do spoločného obydlia počas 48 hodín od vykázania. Naviac, policajt je oprávnený takúto osobu vykázať zo spoločného obydlia aj počas jej neprítomnosti. Pri vykázaní zo spoločného obydlia musí policajt vždy zabezpečiť prítomnosť nezúčastnenej osoby. To neplatí, ak by mohlo dôjsť k ohrozeniu jej života alebo zdravia alebo ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania. Vykázanie zo spoločného obydlia policajt oznamuje ústne. Vykázanej osobe policajt oznámi presné určenie priestoru, na ktorý sa vykázanie vzťahuje. Následne policajt vyhotoví potvrdenie o vykázaní zo spoločného obydlia, ktoré odovzdá ohrozenej aj vykázanej osobe. Policajt vyzve vykázanú osobu, aby mu vydala kľúče od spoločného obydlia, poučí ju o následkoch neuposlúchnutia výzvy a súčasne vykázanej osobe umožní vziať si zo spoločného obydlia veci slúžiace výlučne jej osobným potrebám, osobné cennosti a dokumenty. Policajt je povinný ohrozenú osobu poučiť o možnosti podať návrh na vydanie predbežného opatrenia, súčasne jej môže poskytnúť písomnú informáciu o organizáciách na pomoc poškodeným a obetiam domáceho násilia. O vykonanom postupe pri vykázaní zo spoločného obydlia je policajt povinný neodkladne spísať úradný záznam.

Aj keď je právo na súkromie garantované ústavou, do tohto vám policajt môže zasiahnuť, a to otvorením bytu, vstupom doň a vykonaním opatrenia na odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva, a to za predpokladu, že existuje dôvodná obava, že je ohrozený život alebo vážne ohrozené vaše zdravie, alebo ak hrozí závažná škoda na majetku, pričom vec neznesie odklad, alebo ak sa v byte alebo inom uzavretom priestore nachádza páchateľ úmyselného trestného činu a nerešpektuje výzvy polície na jeho opustenie. Rovnako tak môže policajt urobiť aj v prípade, ak vznikne dôvodné podozrenie, že sa v byte nachádza zomretá osoba. Aj pri tomto oprávnení, resp. ešte pred jeho využitím, je policajt povinný zabezpečiť prítomnosť nezúčastnenej osoby, s výnimkou kedy by hrozilo nebezpečenstvo z omeškania alebo by bol ohrozený jej život alebo zdravie.

Pri posudzovaní policajtov a ich činnosti treba mať na zreteli, že sú tu predovšetkým pre ľudí, ktorých život, zdravie, majetok a bezpečnosť chránia. Každý z nás sa môže ocitnúť v zložitých životných situáciách, pri riešení ktorých svojpomoc len ťažko pomôže. Napriek predsudkom, ktoré zaujali verejnú mienku na základe negatívnej skúsenosti niektorých jednotlivcov len kvôli tomu, že medzi radmi policajtov, bohužiaľ, existujú tzv. „čierne ovce“, netreba ich postavenie znevažovať a podceňovať. Naviac, treba mať na pamäti, že ich postavenie verejného činiteľa je zákonom chránené.

 


← Späť na zoznam článkov

Ďalšie články

Reklamácia jedla v reštaurácii

Určite sa už každý z nás ocitol v situácii, že jedlo v reštaurácii bolo presolené, nedovarené alebo nedopečené, prípadne nespĺňalo iné kvalitatívne...

Čitať článok →

Dohoda o užívaní spoločnej veci v podielovom spoluvlastníctve

Podielové spoluvlastníctvo je pojem, ktorý pozná už zrejme každý z nás. Jeho podstata spočíva v tom, že subjektom vlastníckeho práva je viacero fyzických či právnických...

Čitať článok →

Práva a povinnosti policajta

V predchádzajúcej časti právnej rubriky Žilinského večerníka sme vám avizovali, že sa budeme venovať ďalšej skupine verejných činiteľov pridržiavajúcich sa...

Čitať článok →

Odstúpenie od zmluvy

Pod pojmom zmluva si predstavujeme niekoľkostranovú listinu. Tento pohľad nie veľmi zodpovedá právnemu chápaniu zmluvy. Ak vynecháme exkurz do právnej teórie, zhodneme sa, že...

Čitať článok →

Vyporiadanie BSM dohodou manželov

Úmysel uzatvoriť manželstvo patrí k jedným z najdôležitejších rozhodnutí, ktoré človek vo svojom živote urobí. Nie každý si je vedomý závažnosti...

Čitať článok →
Všetky články