mainfoto01 mainfoto02 mainfoto03 mainfoto05 mainfoto06 mainfoto07 mainfoto08 mainfoto09
Image Slider Module Joomla by WOWSlider.com v2.0

Služby

Blog

Obchodník verzus zákazník

Pri prechádzke mestom, po ceste do práce či do školy alebo počas nákupov v obchodných centrách už môžeme z výkladov najrôznejších obchodov oblečených do rúcha vianočných ozdôb vidieť, že čas Vianoc sa k nám rúti neprimeranou rýchlosťou. Napriek zaneprázdnenosti, v akej dnes žijeme, nám šikovní obchodníci v dostatočnom časovom predstihu vtláčajú do povedomia potrebu pripravovať darčeky pod stromček pre našich najbližších alebo aj pre samých seba.

Čitať článok

Ochrana spotrebiteľa

V posledných rokoch sa čoraz častejšie dostáva do popredia problematika postavenia a ochrany spotrebiteľa ako subjektu ohrozeného nekalými praktikami obchodníkov, resp. poskytovateľov služieb. Nie je to tak dávno, čo známy český film „Šmejdi“ odhalil bezohľadný až agresívny prístup predajcov na predvádzacích akciách vo vzťahu k spotrebiteľom, ktorí sa týchto akcií zúčastnili, a nastavil tak zrkadlo niektorým zjavným nedostatkom právnej úpravy v tejto oblasti.

Čitať článok

Odstúpenie od zmluvy

Pod pojmom zmluva si predstavujeme niekoľkostranovú listinu. Tento pohľad nie veľmi zodpovedá právnemu chápaniu zmluvy. Ak vynecháme exkurz do právnej teórie, zhodneme sa, že zmluvy sa musia plniť. Čo však v prípade, ak sa zmluvy potrebujeme, takpovediac, zbaviť?

Existuje niekoľko spôsobov zániku zmluvy. Zmluvy uzatvorené na neurčitú dobu je možné vypovedať, zmluva môže zaniknúť na základe dohody zmluvných strán alebo uplynutím času, na ktorý bola uzatvorená. V tomto článku sa  chceme venovať problematike odstúpenia od zmluvy.

Čitať článok

Práva a povinnosti policajta

V predchádzajúcej časti právnej rubriky Žilinského večerníka sme vám avizovali, že sa budeme venovať ďalšej skupine verejných činiteľov pridržiavajúcich sa hesla „Pomáhať a chrániť“, známych aj ako “štátna polícia“ alebo slangovo „zelení“.

V Slovenskom právnom poriadku je pre Policajný zbor („PZ“), okrem Ústavy SR, ústavných zákonov, zákonov, všeobecne záväzných právnych predpisov a medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, alfou a omegou aj zákon Národnej rady Slovenskej republiky zo 6. júla 1993 č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore.

Čitať článok

Keď zasiahne mestská polícia

Vtipov o policajtoch sa dá na internete nájsť neúrekom. Práca príslušníkov polície, či už ide o tzv. „štátnu políciu“ alebo „mestskú políciu“, a najmä osobná skúsenosť s ňou, býva veľmi vďačnou témou debát pri posedení s priateľmi či inej spoločenskej akcii.

Pri kontakte s políciou však treba zohľadniť tú skutočnosť, že policajti sú verejní činitelia, teda osoby, ktoré požívajú určitú zákonom stanovenú ochranu, nakoľko vykonávajú činnosť uloženú na základe zákona.

Čitať článok

Kam radšej bez kolies

Podľa prvého z menovaných predpisov, na území, na ktorom platí druhý stupeň ochrany, je zakázaný vjazd a státie s motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, snežným skútrom alebo záprahovým vozidlom, najmä vozom, kočom alebo saňami, na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty a miestnej komunikácie, parkoviska, čerpacej stanice, garáže, továrenského, staničného alebo letištného priestoru. Zákon aj z tohto zákazu ustanovuje výnimky, no žiadna z nich sa nevzťahuje na rekreačné jazdy.

Podstatné z pohľadu vodiča je vedieť, či sa nachádza v chránenom území a v takom prípade je mimo zastavaného územia obce povinný zotrvať na vyššie uvedených plochách a komunikáciách. Zoznam chránených území je možné nájsť prostredníctvom webovej stránky Ministerstva životného prostredia.

Čitať článok

Uplatnenie náhrady škody v trestnom konaní

Mnohí z vás určite vedia, že ak vám vznikla škoda, či už majetková alebo nemajetková, môžete si uplatniť jej náhradu žalobou v občianskom súdnom konaní. Avšak zrejme málokto z vás vie, že škodu, ktorá vám vznikla spáchaním trestného činu, si môžete uplatniť aj v trestnom konaní vedenom pre spáchanie takéhoto skutku. Uvedené konanie o uplatnení náhrady škody v trestnom konaní sa odborne nazýva „adhézne konanie“.

Čitať článok

Keď dlhy prerastú cez hlavu

Počet zadlžených osôb, či dokonca celých rodín, každý rok nezadržateľne stúpa. Na vine môže byť viacero faktorov: zlá hospodárska situácia v krajine, vysoké percento nezamestnanosti obyvateľov, nerozumný výber pôžičiek, neuspokojivé podnikateľské výsledky alebo nepredvídateľné životné situácie.

Nie vždy je možné vyhnúť sa zadĺženiu. Veď takmer každý druhý z nás spláca nejakú pôžičku, či už hypotéku na dom, byt alebo leasing na auto či elektrospotrebiče. Aj pri tých najpoctivejších úmysloch sa môže stať, že v dôsledku nepriaznivých okolností prerastú človeku dlhy cez hlavu a nedokáže ich ani pri najlepšej vôli splácať. Mnohokrát dokonca v médiách zachytíme informácie o tragických samovraždách ľudí, ku ktorým ich priviedla beznádej nad bezvýchodiskovou situáciou, v ktorej sa kvôli svojmu zadlženiu ocitli. Zúfalstvo je o to väčšie, ak kvôli pribúdajúcim dlhom neostáva rodine dostatok prostriedkov na pokrytie základných životných potrieb.

Čitať článok

Čo robiť, keď sa ozve exekútor

Z pohľadu verejnosti je súdny exekútor azda najmenej obľúbeným právnickým povolaním, najmä preto, že v očiach bežného človeka ide o osobu, ktorá vykonáva veľmi nepopulárne úkony v majetkovej sfére.

Výkon povolania súdneho exekútora a aj samotné exekučné konanie však podliehajú prísnym pravidlám, o ktorých je možné napísať nie jeden článok, ale rovno obsiahlu odbornú publikáciu. Na tomto mieste sa pokúsime v stručnosti a krátkosti zhrnúť niekoľko základných bodov, ktoré Vám pomôžu reagovať v situácii, keď ako povinného súdny exekútor kontaktuje práve vás.

Čitať článok

Ako si (s)právne zabezpečiť dovolenku?

Prvým a kľúčovým krokom pri realizácii dovolenkových snov je výber cestovnej kancelárie. Na trhu ich aktuálne pôsobí nespočetne veľa, je teda nutné starostlivo prehodnotiť, ktorá kancelária je profesionálna, skúsená a dokáže plniť svoje záväzky voči klientom. Úlohou kancelárie je totiž zabezpečiť vám kompletný servis od okamihu, kedy zaplatíte cenu zájazdu, počas dovolenky a aj pri návrate domov.

Čitať článok

Dohoda o užívaní spoločnej veci v podielovom spoluvlastníctve

Podielové spoluvlastníctvo je pojem, ktorý pozná už zrejme každý z nás. Jeho podstata spočíva v tom, že subjektom vlastníckeho práva je viacero fyzických či právnických osôb. Nadobudnutím podielu v spoločnej veci sa tieto osoby stávajú spoluvlastníkmi a v závislosti od výšky svojich podielov sa zúčastňujú na užívaní a hospodárení so spoločnou vecou. Podotýkame, že predmetom spoluvlastníctva môžu byť tak hnuteľné veci, ako aj nehnuteľnosti, obchodný podiel v obchodnej spoločnosti, prípadne iné veci, ktoré môžu byť predmetom vlastníctva (okrem vecí, ktoré môžu byť len vo vlastníctve štátu alebo určených právnických osôb).

Čitať článok

Čo neopomenúť pri kúpe bytu

Kúpa bytu vzhľadom na výšku a povahu investície patrí medzi závažnejšie rozhodnutia v živote človeka. Tak ako každá transakcia, má svoje špecifiká, ktoré neradno opomenúť, a to najmä ak zohľadníme množstvo špekulantov na trhu s nehnuteľnosťami, osobitne bytmi.

Pri kúpe každej nehnuteľnosti je prvoradou úlohou záujemcu o kúpu preveriť jej právny stav podľa zápisu v katastri nehnuteľností. Vďaka elektronizácii v oblasti štátnej správy je možné tento krok vykonať jednoduchou návštevou webovej stránky www.katasterportal.sk. Pre čitateľov, ktorí sa s výpisom z listu vlastníctva ešte nestretli, poskytujeme nasledovný jednoduchý návod.

Čitať článok

Ochrana osobnosti a náhrada nemajetkovej ujmy

Médiá často prinášajú informácie o vysokých sumách odškodného, ktorého sa domohli nespokojní spotrebitelia, neraz vynaliezaví špekulanti, voči nadnárodným spoločnostiam. Každý z nás určite počul o chronicky známom prípade mačky sušenej v mikrovlnnej rúre, alebo vodičovi, ktorý sa domohol odškodnenia, pretože si myslel, že tempomat je schopný samostatne viesť motorové vozidlo.

Nad podobnými prípadmi, či už sa skutočne stali alebo sú len žartom, sa usmejeme. Omnoho vážnejšie vnímame informácie o odškodnení verejných činiteľov, obetí dopravných nehôd, alebo rodinných príslušníkov v prípadoch nesprávne poskytnutej zdravotnej starostlivosti.

Čitať článok

Vyporiadanie BSM dohodou manželov

Úmysel uzatvoriť manželstvo patrí k jedným z najdôležitejších rozhodnutí, ktoré človek vo svojom živote urobí. Nie každý si je vedomý závažnosti a komplexnosti tohto inštitútu a najmä následkov spojených s jeho neúspešným koncom. „Ťahanice“ medzi partnermi začínajú vznikať najmä po zániku manželstva, keď má dôjsť k vyporiadaniu bezpodielového spoluvlastníctva manželov (skr. BSM). V praxi sa však bežne stáva, že okrem rozdelenia spoločne nadobudnutého majetku sa musia bývalí manželia rozhodnúť, ako sa vyporiadajú so záväzkami, ktoré spolu na seba počas trvania manželstva prevzali.

Čitať článok

Reklamácia jedla v reštaurácii

Určite sa už každý z nás ocitol v situácii, že jedlo v reštaurácii bolo presolené, nedovarené alebo nedopečené, prípadne nespĺňalo iné kvalitatívne požiadavky. Niektorí zákazníci si v takom prípade ponadávajú a odídu bez ponechania sprepitného, iní upozornia obsluhujúceho, v najhoršom prípade zákazník s grimasou pri každom súste jedlo v tichosti pretrpí, zaplatí a odíde. Mnoho ľudí možno ani nevie, že aj v takýchto prípadoch má zákazník právo objednané jedlo reklamovať.

Čitať článok

Prehľad niektorých nárokov zamestnanca vyplývajúcich z pracovného pomeru

Celkom bežne sa stáva, že mnohí zamestnanci nevedia, aké práva a povinnosti im Zákonník práce (ZP), resp. ich kolektívna/pracovná zmluva priznáva, a najmä, aké nároky vyplývajúce im z pracovného pomeru si môžu voči svojim zamestnávateľom uplatňovať. Z uvedeného dôvodu ponúkame stručný prehľad najdôležitejších nárokov zamestnanca voči zamestnávateľovi.

Čitať článok