mainfoto01 mainfoto02 mainfoto03 mainfoto05 mainfoto06 mainfoto07 mainfoto08 mainfoto09
Image Slider Module Joomla by WOWSlider.com v2.0

  

Služby

Máme rozsiahlu prax v poskytovaní uceleného právneho poradenstva podnikateľským subjektom rozličného charakteru s rozmanitým predmetom činností. S tým neoddeliteľne súvisí správa a vymáhanie pohľadávok. Zaoberáme sa aj hromadným vymáhaním a správou pohľadávok klienta voči veľkému počtu subjektov.

Mnohým klientom poskytujeme právne služby v oblasti investičných projektov a kúpy či predaja nehnuteľností. Venujeme sa aj problematike majetkovoprávneho usporiadania existujúcich vzťahov.

Nevyhýbame sa ani sporovej agende, hoci primárne sa snažíme postupovať tak, aby sme klienta pred spormi a súdnymi konaniami ochránili. Osobitne si vážime dôveru našich klientov, či už sa jedná o súkromné alebo verejnoprávne subjekty, ktorú nám prejavili pri možnosti zastupovať ich vo viacerých komplikovaných sporoch o náhradu škody väčšieho rozsahu. Okrem toho sa zameriavame aj na pracovnoprávne spory a bežnú majetkovoprávnu sporovú agendu.

Nižšie uvádzame rozsah právnych služieb, ktoré tvoria základ našej práce.

Firemné poradenstvo

V oblasti firemného poradenstva zabezpečujeme pre našich klientov najmä:

 • komplexné právne poradenstvo a servis
 • právny outsorcing
 • vypracovávanie návrhov zmlúv
 • pripomienkovanie došlých zmlúv
 • účasť a zastupovanie na obchodných rokovaniach
 • vypracovávanie právnych rozborov a stanovísk
 • zastupovanie v konaní pred súdom a inými štátnymi orgánmi
 • mimosúdne urovnávanie sporov
 • vymáhanie pohľadávok
 • pracovno-právna agenda
 • pomoc pri vybavovaní potrebných dokumentov

Obchodné právo

V oblasti obchodného práva zabezpečujeme pre našich klientov najmä:

 • zakladanie obchodných spoločností a registráciu ich zmien
 • vypracovanie obchodných zmlúv
 • pripomienkovanie obchodných zmlúv
 • vypracovávanie právnych rozborov a stanovísk
 • zastupovanie v konaní pred súdom a inými štátnymi orgánmi
 • mimosúdne urovnávanie sporov
 • vymáhanie pohľadávok
 • poradenstvo pri likvidácii spoločností
 • poradenstvo pri konkurze a reštrukturalizácii podniku
 • due diligence

Občianske právo

V oblasti občianskeho práva zabezpečujeme pre našich klientov najmä:

 • vypracovanie kúpnych, nájomných, zámenných, darovacích a iných občiansko-právnych zmlúv
 • právo k nehnuteľnostiam
 • vykupovanie pozemkov
 • komplexné právne poradenstvo pri prevode a vysporiadaní nehnuteľností
 • autorizácia zmlúv o prevode nehnuteľností
 • zakladanie občianskych združení a nadácií
 • zastupovanie v dedičskom konaní, spísanie závetov, návrhov na prejednanie novoobjaveného majetku, dedičských dohôd a inú právnu pomoc v oblasti dedičského práva
 • spísanie návrhu na rozvod manželstva a iný servis v oblasti rodinného práva
 • servis pri zrušení a vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • vypracovávanie právnych rozborov a stanovísk
 • zastupovanie v konaní pred súdom a inými štátnymi orgánmi
 • mimosúdne urovnávanie sporov
 • vymáhanie pohľadávok

Stavebné právo

V oblasti stavebného práva poskytujeme našim klientom poradenstvo najmä pri:

 • vypracovanie a pripomienkovanie zmlúv o dielo
 • právo k nehnuteľnostiam
 • vykupovanie pozemkov
 • komplexné právne poradenstvo pri prevode a vysporiadaní nehnuteľností
 • autorizácia zmlúv o prevode nehnuteľností
 • komplexné právne poradenstvo pri developerských projektoch
 • vypracovávanie právnych rozborov, stanovísk a expertíz
 • zastupovanie v konaní pred súdom a inými štátnymi orgánmi
 • mimosúdne urovnávanie sporov

Pracovné právo

V oblasti pracovného práva zabezpečujeme pre našich klientov najmä:

 • vypracovávanie pracovných zmlúv
 • vypracovávanie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • poradenstvo pri ukončení pracovného pomeru a s tým súvisiacich nárokov
 • vypracovávanie právnych rozborov a stanovísk
 • zastupovanie v konaní pred súdom a inými štátnymi orgánmi
 • mimosúdne urovnávanie sporov

Trestné právo

V oblasti trestného práva zabezpečujeme pre našich klientov najmä:

 • poradenstvo v oblasti prevencie pred trestnou činnosťou
 • právne poradenstvo osôb podozrivých a obvinených z trestného činu, alebo priestupku
 • zastupovanie v konaní o dohode o uznaní viny a prijatí trestu
 • vypracovávanie právnych rozborov a stanovísk
 • účasť na vyšetrovacích úkonoch
 • obhajoba v trestnom konaní a konaní o priestupkoch
 • príprava trestných oznámení
 • zastupovanie poškodených v trestnom konaní

Správne právo

V oblasti správneho práva zabezpečujeme pre našich klientov najmä:

 • zastupovanie v konaní pred orgánmi verejnej správy
 • pomoc pri vybavovaní potrebných dokumentov
 • vypracovávanie právnych rozborov a stanovísk
 • právne poradenstvo v oblasti správnych predpisov