mainfoto01 mainfoto02 mainfoto03 mainfoto05 mainfoto06 mainfoto07 mainfoto08 mainfoto09
Image Slider Module Joomla by WOWSlider.com v2.0

Služby

Tím právnikov

JUDr. Oľga Hadbábna

JUDr. Oľga Hadbábna

advokátka a konateľka

JUDr. Oľga Hadbábna ukončila štúdium práva na Fakulte práva Univerzity Komenského v roku 1978. Rigoróznu skúšku z práva zložila a titul „doktor práv“ získala v roku 1980.

Od roku 1978 do roku 1989 pôsobila ako vedúci právnik investičného a právneho oddelenia spoločnosti Slovena, š.p. V rokoch 1989 a 1990 zastávala funkciu vedúcej právneho odboru spoločnosti Pozemné stavby, š.p.

V roku 1990 úspešne zložila skúšky do Slovenskej advokátskej komory a zahájila samostatný výkon advokátskeho povolania.

V roku 2003 získala odbornú spôsobilosť na vykonávanie činnosti správcu konkurznej podstaty a likvidátora obchodných spoločností. Činnosť správcu konkurznej podstaty ukončila v roku 2005. V priebehu roka 2005 zároveň pôsobila ako asistent riaditeľa Európskeho mediačného centra v Bratislave.

JUDr. Oľga Hadbábna ako advokátka získala dlhoročnou praxou rozsiahle odborné skúsenosti a špecializuje sa najmä na občianske, obchodné, pozemkové a trestné právo. Jej osobitnou špecializáciou je poskytovanie komplexných právnych služieb obchodným spoločnostiam vo všetkých oblastiach práva, vrátane riadenia, evidencie a vymáhania pohľadávok.

Okrem materinského jazyka komunikuje plynule po francúzsky a v súčasnosti sa venuje štúdiu talianskeho jazyka.

 
JUDr. Emil Hadbábny

JUDr. Emil Hadbábny

advokát a konateľ

JUDr. Emil Hadbábny pôsobí v advokátskej kancelárii od roku 2004, kedy ukončil štúdium práva na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela. V roku 2006 úspešne zložil rigoróznu skúšku a získal titul „doktor práv“.

Od roku 2007, kedy úspešne absolvoval advokátske skúšky do Slovenskej advokátskej komory, pôsobí ako advokát a člen, resp. spoločník, advokátskej kancelárie.

V rokoch 2008 – 2009 pôsobil tiež ako prezident Rotaract klubu Žilina.

JUDr. Emil Hadbábny sa špecializuje najmä na obchodné a trestné právo s akcentom na vytváranie stabilného právneho zázemia pre efektívne vykonávanie podnikateľskej činnosti. V rámci svojej praxe sa sústreďuje na hľadanie efektívnych, flexibilných a účinných riešení s cieľom minimalizovať riziká a dosiahnuť najvyšší možný stupeň právnej istoty klienta.

Komunikuje plynule po anglicky.

 

Mgr. Lukáš Muchý

advokátsky koncipient

Mgr. Lukáš Muchý pôsobí v advokátskej kancelárii od roku 2011. Štúdium práva úspešne ukončil na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy práva. Počas štúdia pracoval na pozícii právneho asistenta v nadnárodnej advokátskej kancelárii so zastúpením v regióne strednej a východnej Európy a zameraním predovšetkým na obchodné právo.

Mgr. Lukáš Muchý sa sústreďuje na občianske, obchodné a správne právo. Medzi jeho osobitnú špecializáciu možno zaradiť prípravu občianskoprávnych a obchodnoprávnych zmlúv a korporátnych dokumentov obchodných spoločností.

Komunikuje plynule po anglicky, pričom v minulosti pôsobil ako prekladateľ a tlmočník.

Mgr. Lucia Lempochnerová

advokátska koncipientka

Mgr. Lucia Lempochnerová je absolventka Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, na ktorej absolvovala bakalársky i magisterský stupeň vysokoškolského vzdelania. V advokátskej kancelárii pôsobí od roku 2012.

Mgr. Lucia Lempochnerová sa v súčasnosti zameriava najmä na oblasť obchodného, konkurzného a správneho práva. Má rozsiahle skúsenosti v oblasti prípravy korporátnych dokumentov, hromadného vymáhania pohľadávok klientov a poskytovania právneho poradenstva v konkurzných veciach klientov.

Komunikuje plynule po anglicky a na mierne pokročilej úrovni po nemecky.

Mgr. Terézia Petrová

advokátska koncipientka

Mgr. Terézia Petrová úspešne ukončila štúdium práva na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave v roku 2013. V tom istom roku nastúpila do advokátskej kancelárie na pozíciu právneho asistenta. V roku 2014 bola zapísaná do zoznamu advokátskych koncipientov Slovenskej advokátskej komory.

Mgr. Terézia Petrová sa špecializuje na oblasť občianskeho a obchodného práva, predovšetkým v oblasti prípravy korporátnych dokumentov, vymáhania pohľadávok klientov a uplatňovania práv veriteľov v rámci konkurzných a reštrukturalizačných konaní.

Plynule komunikuje v anglickom jazyku.